توضیحات و ویژگی ها

کیت اگزوز در واقع مجموعه ای ا ز قطعات و لوازم جانبی نصب شده بر روی سیستم خروج دود اتومبیل ها است که راننده قادر است با بهره گیری از آن ها – سرعت و حجم خروج دود را از سیستم اگزوز کنترل کند .
کیت اگزوز بایستی بر اساس نوع خودرو و سگمنت استفاده شده در طراحی موتور آن نصب شود .
کیت گلویی اگزوز در حقیقت واشری متشکل شده از شبکه یتوری مانند سیم های استیل یا آهنی نازک میباشد که حفره های آن با سرب ریخته گری شده پر شده است .
این واشر به دلیل جنس و نوع طراحی – ساختاری نرم دارد و تحت فشار له شده و شکل میگیرد و با قرار گیری این واشر در فلنچ ها ی اگزوز و سفت شدن پیچ هایفلنچ این واشر کمی له شده و اجازه عبور گاز ها روا تنها از مسیر مجاز میدهد .